Iedere leerling heeft een elektronisch leerlingendossier bij het Stedelijk CLB. De gegevens uit dit dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld. Scholen hebben geen toegang tot dit dossier.

Wat?

In het leerlingendossier staan je persoonsgegevens en de resultaten van de systematische contacten (medisch onderzoek). Ook elke stap in jouw begeleiding wordt hier genoteerd. Kortom, alle informatie die we verzamelen om je verder te helpen, staat hierin. Ieder leerlingendossier wordt minstens 10 jaar bijgehouden na het laatste consult of de laatste vaccinatie. Voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs wordt het dossier bewaard tot ze 30 jaar worden. Daarna vernietigen we het dossier.   

CLB-medewerkers springen uiterst zorgzaam om met de informatie in jouw dossier en zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Wettelijk zijn we dus verplicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden, tenzij we expliciete toestemming hebben van jou (+12 jaar) of jouw ouders om de info te delen. Alleen wanneer er sprake is van een noodsituatie waarbij een leerling in gevaar is (bijvoorbeeld bij vermoeden van een suïcidepoging of kindermishandeling), doorbreken CLB-medewerkers het beroepsgeheim.

Afbeelding
leerling en leerkracht in stedelijke school voor buitengewoon onderwijs

Wie krijgt deze info?

School

Wij wisselen enkel relevante gegevens uit met de school en met andere hulpverleners bij een onderzoek of begeleiding. CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geven dus enkel de informatie mee na toestemming van de leerling en/of ouder, rekening houdend met de privacy van iedere leerling.

Een ander CLB

Wanneer een leerling van school verandert, is het CLB verplicht om het CLB- dossier over te dragen aan het CLB van de nieuwe school. Ouders of bekwame leerlingen (+ 12 jaar) kunnen zich hiertegen verzetten, maar bepaalde gegevens moeten wij echter verplicht doorgeven: identificatiegegevens, gezondheidsgegevens en de gegevens inzake leerplichtbegeleiding. 

Wil je verzet aantekenen? Dan moet je een schriftelijk verzet indienen. Dit moet ook binnen de 10 dagen gebeuren, nadat je op de hoogte bent gebracht van de geplande overdracht. 

Anderen

CLB-medewerkers wisselen enkel gegevens uit wanneer zij hiervoor toestemming hebben van de ouders of de bekwame leerling. Opnieuw zijn er wel situaties waar het CLB verplicht is om gegevens door te geven:

  • Bij spijbelen. De betrokken leerling en de ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 
  • Bij bepaalde besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld TBC, HIV, …) zijn CLB-artsen verplicht om dit te melden aan de Dienst Infectieziektebestrijding van de Vlaamse Overheid.

Het dossier inkijken

  • Is de leerling jonger dan 12 jaar? Dan kunnen de ouders toegang vragen tot het dossier.  
  • Is de leerling 12 jaar of ouder? Dan kan hij/zij zelf beslissen wie toegang tot het dossier krijgt (de leerling en/of de ouders).

Je kan enkel de gegevens in jouw dossier nakijken en hebt dus geen toegang tot alle informatie. Gezondheidsgegevens kan je enkel inkijken in overleg met de CLB-arts.  

Deze gegevens zijn geheim:  

  • Gegevens over iemand anders;  
  • Gegevens die we van iemand anders kregen en die dat vertrouwelijk wil houden;  
  • Gegevens die de leerling zou schaden;  
  • Gegevens bestemd voor het gerecht. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitwisseling en het inkijken van gegevens uit het CLB-dossier kan je terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen.