Bij het stedelijk CLB ben je in goede handen en kan je rekenen op een deskundig team.  

Multidisciplinaire werking

leerkrachten in gesprek in een stedelijke school

Meer dan 100 CLB-collega’s zetten zich dagelijks in voor het welzijn van de leerlingen binnen Stedelijk Onderwijs en de leerlingen van enkele contractscholen. In multidisciplinaire teams werken artsen, psychologen/pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en interculturele bemiddelaars samen rond verschillende hulpvragen. Op die manier wordt kennis gedeeld en wordt de situatie vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Dit is cruciaal voor een kwalitatieve begeleiding. 

Iedere school heeft een contactpersoon bij wie je terecht kan. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt op school. Met deze persoon wordt een verkennend gesprek gevoerd. Op basis van de vraag wordt bekeken via welke weg we voor jou het best tot een oplossing kunnen komen.  

Naast de contactpersoon, kan het zijn dat er een trajectbegeleider aan de slag gaat met de hulpvraag. Tot slot zijn er nog artsen en paramedisch werkers (verpleegkundigen) die instaan voor het medisch onderzoek (systematisch contact) en de vaccinaties. Zij nemen ook preventieve maatregelen bij besmettelijke ziekten zoals luizen en de mazelen.  

Verschillende teams  

Het stedelijk CLB bestaat uit 5 teams die verantwoordelijk zijn voor de scholen uit het basisonderwijs en 2 teams voor de scholen secundair onderwijs. Ieder team is verantwoordelijk voor een aantal scholen en wordt aangestuurd door een coördinator. 

Daarnaast heb je nog het team ‘Preventieve gezondheidszorg’. In dit team zitten onze artsen en paramedisch werkers. Het team ‘Onthaal & administratie’ zorgt ervoor dat onze organisatie blijft draaien en staat in voor het onthaal (telefonisch als fysiek in het gebouw).   

Gezien onze stedelijke context en het feit dat onze doelgroep zeer divers is en vaak ook anderstalig, beschikken wij ook over een team van Interculturele Bemiddelaars (ICB). Zij worden ingeschakeld om de communicatie optimaal te laten verlopen en werken cultuursensitief.  

Aan het hoofd van het Stedelijk CLB staat onze directeur Sophie de Wintere. Vanuit Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt Pieter Buysse de rol als netwerkdirecteur van het CLB op zich.